Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 40

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 40

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 42

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 42

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 44

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php:40) in /home/zpokrzywa/domains/zpokrzywaczka.sulkowice.pl/public_html/maincore.php on line 192
Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce - Odblaskowa Szkoła
Nawigacja
bullet.gif Strona główna
bullet.gif Aktualności
bullet.gif Nasz patron
bullet.gif Nasi sponsorzy
bullet.gif Dyrekcja, Nauczyciele
bullet.gif Samorząd Uczniowski
bullet.gif Rada Rodziców
bullet.gif Dokumenty szkoły, instrukcje
bullet.gif Imprezy szkolne, konkursy
bullet.gif Plan lekcji i zajęć dodatkowych
bullet.gif Dzwonki
bullet.gif Lista lektur szkolnych
bullet.gif Galeria zdjęć
bullet.gif Sport
bullet.gif Do pobrania
bullet.gif Ciekawostki
bullet.gif Linki
bullet.gif Kryteria ocen
bullet.gif Odblaskowa Szkoła
bullet.gif Profilaktyka
bullet.gif Szkoła z klasą 2.0
bullet.gif Pedagog
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Odblaskowa Szkoła

„Odblaskowa szkoła”

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym nasza Placówka przystąpiła do V edycji Konkursu Małopolskiego „Odblaskowa Szkoła” zorganizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz inne podmioty.

Celem konkursu będzie podjęcie przez Szkołę różnorodnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, a także edukacja w zakresie właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia, w tym wyposażenie ich w kamizelki i inne elementy odblaskowe.

Realizacja zadań będzie przebiegała według ustalonego przydziału czynności.

Zapraszamy do monitorowania strony.

Pedagog

mgr Małgorzata Miś


Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-III i IV-VI Szkoły Podstawowej
„Noszę odblaski- jestem bezpieczny”

I. Szkolny koordynator projektu : M. Miś
II. Współpraca : M. Susarska, A. Bochenek, Z. Brożyna, A. Pala
III. Cele konkursu:
1. Propagowanie wśród uczniów idei noszenia elementów odblaskowych
2. Promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Tematyka pracy plastycznej winna dotyczyć bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym ( w tym noszenie odblasków)
2. Technika wykonania pracy dowolna, format A3 ( blok techniczny biały lub kolorowy )
3. Każda praca winna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię , nazwisko i klasa
4. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych : klasy I-III oraz IV-VI.
Ocenie podlegać będą : zgodność pracy z tematem, przekaz wychowawczy, estetyka i pomysłowość wykonania.
Dla laureatów przewidziane są nagrody- niespodzianki
5. Prace należy składać do pedagoga szkolnego M. Miś ( sala nr 10 lub 16 ) w terminie do 26 września 2014r. ( tj. piątek)

Małgorzata MiśSzkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w ramach programu „Odblaskowa Szkoła”


Szkolny koordynator projektu: M. Miś Współpraca : R. Mecha, T. Trzeboński, M. Susarska

I. Adresaci konkursu: Wszyscy uczniowie z klas I-VI Szkoły Podstawowej
II. Cele konkursu
1. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w ruchu ruchu drogowym
2. Wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do rozumienia zasad świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym
3. Utrwalenie znajomości przepisów o ruchu drogowym
4. Kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji
III. Charakterystyka konkursu:
1.Konkurs przebiegać będzie w II etapach:
a) części teoretycznej - Test przeznaczony dla uczniów klas I – III oraz IV-VI
b) części praktycznej - Prawidłowe poruszanie się na terenie „Miasteczku ruchu drogowego”
2. Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje taki sam test przeznaczony dla uczniów w swojej kategorii wiekowej.
3. Test składa się z pytań jednokrotnego wyboru w tym:
a) czas rozwiązywania testu nie może przekraczać 40 minut.
b) maksymalna ilość punktów do zdobycia: 35 pkt (klasy I – III), 40 pkt (klasy IV – VI)
c) do części praktycznej przystępują uczniowie, którzy osiągnęli odpowiednią ilość punktów dla swojej kategorii wiekowej
4. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie umiejętności:
a) wykonania manewrów: włączania się do ruchu, skręcania w prawo, skręcania w lewo, zawracania, wymijania, omijania i zatrzymywania
b) stosowania się do znaków i sygnałów drogowych
c) czas trwania egzaminu nie może przekraczać 10 minut.
IV. Punktacja i klasyfikacja
1) Odpowiedź pisemna prawidłowa – 1 punkt. Odpowiedź pisemna nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 punktów.Zwycięża zawodnik, który uzyskał największą ilość punktów.
2) W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej uczniów tej samej liczby punktów przeprowadzony zostanie dodatkowy test.
3) Każde prawidłowe wykonanie manewru, przejazd zgodny z przepisami ruchu drogowego – 1 punkt. Każde nieprawidłowe wykonanie manewru, przejazd niezgodny z przepisami ruchu drogowego – 1 punkt karny

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy kierować do p. R. Mechy w terminie do 19 września 2014r. ( tj,. czwartek).

Zespół organizacyjny
Regulamin Szkolnego Konkursu na Transparent
„ Bezpieczeństwo jest najważniejsze”

I. Szkolny koordynator projektu : M. Miś
II. Współpraca : M. Susarska, R. Mecha
III. Cele konkursu:
1. Promowanie bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze Szkoły
2. Edukacja uczniów w zakresie właściwych zachowań w ruchu drogowym
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej
2.Tematyka konkursu dotyczy zasad bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym
Zadania szczegółowe :
3.Uczniowie lub grupy uczniów w ramach przedmiotów plastyka/ technika przygotowują transparent związany z podaną tematyką.
Format B1 ( biały lub kolorowy bristol ). Technika wykonania pracy dowolna. Transparent winien być opisany na odwrocie.( nazwiska uczniów, klasa)
4. Prace należy składać do pedagoga szkolnego M. Miś ( sala nr 10 lub 16 ) w terminie do 30 września 2014r. ( tj. wtorek )
5. Przewidziane nagrody- niespodzianki

Małgorzata MiśREGULAMIN BIBLIOTECZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,,Jestem bezpieczny na drodze”

1.Organizatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz mgr Joanna Szafraniec oraz pedagog szkolny mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź.
2. Cele konkursu:
* popularyzowanie utworów o tematyce ruchu drogowego,
* rozwijanie zdolności recytatorskich,
* zainteresowanie uczniów poezją,
* zachęcanie do występów na scenie,
* prezentacja umiejętności uczniów,
* uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
3. Zasady uczestnictwa:
* konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV-V.
* konkurs będzie miał formę prezentacji jednego – kl. I-III - utworu, w przypadku uczniów klas IV-VI dwóch utworów poetyckich o podanej tematyce,
* w przypadku dużej ilości chętnych odbędą się eliminacje wstępne,
* zgłoszenia pisemne do konkursu należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 30 września 2014roku
zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, klasa, autor oraz tytuł prezentowanego utworu.
4. Konkurs odbędzie się 17.10. 2014
5. Kryteria oceny:
* dobór tekstu,
* pamięciowe opanowanie tekstu,
* interpretacja tekstu,
* dykcja,
* ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).
6. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają cząstkową ocenę celującą z j. polskiego, drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają wpis pochwalny do Zeszytu Spostrzeżeń.REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI
„Jestem bezpieczny”

1.Organizatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz mgr Joanna Szafraniec, nauczyciel muzyki mgr Małgorzata Wątor oraz pedagog szkolny mgr Agnieszka Lipczyńska-Łabędź.
2. Celem Konkursu jest:
a) rozbudzenie aktywności muzycznej;
b) promowanie piosenki o tematyce ruchu drogowego
d) rozwijanie wiedzy o ruchu drogowym poprzez edukację muzyczną
c) wyłonienie młodych talentów wokalnych.
3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas:I-III, IV-VI,
4.Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie piosenki.
5.Najpóźniej 1 dzień przed Konkursem Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny na nośniku CD lub pendrive – nośniki muszą być opatrzone nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem utworów.
6. Zgłoszenia należy składać pisemnie w bibliotece szkolnej do dnia30 września 2014r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, klasa oraz tytuły prezentowanych utworów. 7. Konkurs odbędzie się 17.10.2014r.
8. Jury oceniać będzie:
a) dobór repertuaru;
b) warunki wokalne;
c) dykcję;
d) interpretacje i ogólny wyraz artystyczny.
9. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają cząstkową ocenę celującą z muzyki, drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają oraz wpis pochwalny do Zeszytu Spostrzeżeń.Szkolny konkurs literacki
dla klas IV-VI
„Kierowco! Życie jest tylko jedno!”

I. Szkolny koordynator projektu : M. Miś
II. Współpraca : A. Szary, T. Kukla
III. Cele konkursu:
1.Uwrażliwienie pieszych i kierowców na zachowanie czujności i rozwagi w ruchu drogowym
2.Utrwalenie poznanych form wypowiedzi pisemnej
IV. Warunki uczestnictwa
1. Uczniowie indywidualnie redagują listy skierowane do kierowców i pieszych z prośbą o zachowanie rozwagi i właściwe zachowanie w ruchu komunikacyjnym
2. Prace napisane na kolorowych kartkach papieru ( format A4) należy składać u pedagoga szkolnego ( sala nr 10 lub 16) po uprzedniej kontroli i korekcie nauczycieli języka polskiego w terminie do 1 października 2014r. ( tj. środa)
V. Kryteria oceny prac:
1. Zgodność pracy z tematem
2. Poprawność stylistyczna i językowa
3.Twórczy i wychowawczy charakter utworu
4.Ogólna estetyka pracy

Małgorzata Miś


Szkolny konkurs na gazetkę klasową promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym
dla klas I-VI
„ Odblaskowa Szkoła”

I. Szkolny koordynator projektu : M. Miś
II. Współpraca : Wychowawcy klas I-VI Szkoły Podstawowej
III. Cele konkursu:
1. „ Lekcja bezpieczeństwa”- edukacja uczniów w zakresie właściwego postepowania w sytuacjach zagrożenia
2. Promowanie akcji Powiatowej Komendy Policji „ Odblaskowa Szkoła”
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej
2. Uczniowie z każdej klasy w ramach godziny wychowawczej wykonują grupowo gazetkę ścienną na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
3.Technika wykonania gazetki dowolna
4.Wszystkie gazetki winny być zaprezentowane w salach poszczególnych klas na tablicach korkowych do dnia 29 września ( tj. poniedziałek)

Małgorzata MiśSzkolny konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów klas IV-VI
„ Bezpieczna droga do szkoły”

I. Szkolny koordynator projektu: M. Miś II. Współpraca: R. Mecha III. Cele konkursu: 1.Propagowanie akcji Powiatowej Komendy Policji „ Odblaskowa Szkoła”
2. Edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze
IV .Założenia konkursu:
Chętni uczniowie z klas IV-VI Szkoły Podstawowej przygotowują prezentację multimedialną na temat „ Bezpieczna droga do szkoły”.
Prezentacja winna zawierać treści związane z bezpieczeństwem ( informacje, ilustracje itp.)
V. Kryteria oceny
Ocenie podlegać będą następujące elementy: treść i użyte środki wyrazu, elementy graficzne, kolorystyka, animacje itp.
Nagrodzone i wyróżnione prezentacje zostaną wykorzystane jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli klas I-III Szkoły Podstawowej.

Małgorzata Miś

Ryszard MechaNotatka z prelekcji profilaktyczno- edukacyjnej
z dnia 30 września 2014r.

Dnia 30 września 2014r. w ramach realizacji założeń Ogólnopolskiego Projektu Profilaktycznego „ Odblaskowa Szkoła „ odbyły się prelekcje profilaktyczno- edukacyjne z udziałem przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach st.asp. Ewy Nalepy oraz st.asp. Pawła Rucińskiego. Spotkania przeprowadzono w trzech grupach wiekowych, a ich tematyka związana była z bezpieczeństwem dzieci w ruchu drogowym. Przedszkole „ Bezpieczny przedszkolak” Klasy I-III Szkoły Podstawowej „ Noszę odblaski- jestem bezpieczny” Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej „ Lekcja bezpieczeństwa w ruchu drogowym” Omówiono zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem zasadności używania przez dzieci elementów odblaskowych. Prelekcje wzbogaciły kalendarz naszych szkolnych profilaktycznych przedsięwzięć, a wiedza z nich wyniesiona winna być dla uczniów mądrą lekcją na co dzień. Ustawa nakazująca obowiązek noszenia odblasków nie zmieni nawyków i zachowań uczniów, jednak mogą to zrobić nauczyciele i rodzice, edukując, wspierając i dając dobry przykład.

Szkolny koordynator projektu

mgr Małgorzata Miśobrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazekNotatka ze Szkolnego happeningu pod hasłem
„ Jestem widoczny - jestem bezpieczny”

Dnia 22 września 2014r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzywaczce wraz z nauczycielami- opiekunami w ramach realizowanego projektu „ Odblaskowa Szkoła” wspólnie przemaszerowali ulicami Krzywaczki. Celem przedsięwzięcia było promowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym. Wsparcia przy zabezpieczeniu ruchu kołowego udzieliła służba drogowa z Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach, st. post. Katarzyna Dudzik oraz st. post. Paweł Tomeczko. Wszyscy uczestnicy wyposażeni byli we własne kamizelki odblaskowe, sponsorowane przez rodziców. Podczas marszu uczniowie zaprezentowali wykonane przez siebie transparenty, z apelem do kierowców o rozważną jazdę. Dziękuję rodzicom za wsparcie działań Szkoły i promowanie idei noszenia odblasków, bowiem bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest najważniejsze. Zainteresowanych projektem „ Odblaskowa Szkoła” odsyłam do fotogalerii, dokumentującej wszystkie działania realizowane w tym zakresie.

Pedagog

mgr Małgorzata Miś

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazekWyniki Szkolnego Konkursu Literackiego
„Kierowco! Życie jest tylko jedno!”


I miejsce Jakub Leńczowski kl. V - List
II miejsce Wiktoria Świerczyńska kl.VI - List
III miejsce Wiktoria Leśniak, Marcin Moskal kl. V - List , List
Wyróżnienie Sandra Czerwińska - List

Serdecznie gratulujemy

Organizatorzy


Wyniki Szkolnego Konkursu na Transparent
„ Bezpieczeństwo jest najważniejsze”


I miejsce Łukasz Burda kl. VI
II miejsce Jakub Leńczowski kl. V
III miejsce Wiktoria Świerczyńska kl. VI

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazekWyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego
„ Noszę odblaski- jestem bezpieczny


Klasa I a i I b
I miejsce Karina Kumala, Kamil Cyrek
II miejsce Alicja Mroczek, Miłosz Rusek
III miejsce Wiktor Chmiel, Magdalena Leśniak
Wyróżnienie: Paweł Leśniak

Klasa II
I miejsce Maria Gędźba
II miejsce Wiktor Mroczek
III miejsce Patryk Kaczor
Wyróżnienie: Maria Dusza, Weronika Mroczek

Klasa III
I miejsce Hubert Sidzina
II miejsce Kamila Stankiewicz
III miejsce Jakub Stankiewicz
Wyróżnienie: Laura Szarzyńska, Arkadiusz Sobesto

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek
Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego
„ Noszę odblaski- jestem bezpieczny”


Klasa IV
I miejsce Aleksandra Świerczyńska
II miejsce Aleksandra Burda
III miejsce Małgorzata Gonet
Wyróżnienie: Julian Dworzycki

Klasa V
I miejsce Wiktoria Leśniak
II miejsce Marcelina Zadora
III miejsce Jakub Dusza
Wyróżnienie Jakub Leńczowski

Klasa VI
I miejsce Łukasz Burda
II miejsce Wiktoria Świerczyńska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek„Odblaskowy plac zabaw”

Dzieci z Przedszkola z Zespołu Placówek Oświatowych w Krzywaczce, podobnie jak wszyscy uczniowie dbają o swoje bezpieczeństwo. Wsparcia udzielają im w tym zakresie wychowawcy oraz rodzice. Zasadnym było wyposażenie dzieci w kamizelki odblaskowe. Podczas wycieczek i spacerów po najbliższej okolicy, a także na przyszkolnym placu zabaw przedszkolaki są widoczne i bezpieczne. Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za pomoc i życzliwość w realizacji zadania pt. „ Bezpieczny przedszkolak”.

Małgorzata Miś

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazekWyniki szkolnego konkursu na prezentację multimedialną
„ Bezpieczna droga do szkoły”


I miejsce Jakub Leńczowski kl. V
II miejsce Wiktoria Leśniak kl.V
III miejsce Natalia Powroźnik kl. VI

Serdecznie gratulujemy!

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek
Wyniki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego


Klasa II
I miejsce Wiktor Mroczek, Emilia Janowska
II miejsce Joanna Leńczowska, Natalia Dąbrowa, Aleksandra Rączka
III miejsce Joanna Długosz, Magdalena Mieczyńska, Kamil Frączek

Klasa III
I miejsce Arkadiusz Ciężkowskj
II miejsce Karolina Kaczmarzyk, Martyna Dechnik, Jakub Stankiewicz
III miejsce Julia Biniaś, Agata Florek

Klasa IV
I miejsce Aleksandra Burda
II miejsce Małgorzata Gonet
III miejsce Aleksandra Świerczyńska, Aleksandra Pac

Klasa V
I miejsce Anna Oliwa
II miejsce Marcin Moskal, Jakub Leńczowski, Wiktoria Leśniak, Amelia Gabzdyl
III miejsce Jakub Dusza

Klasa VI
I miejsce Paweł Wilk
II miejsce Konrad Surówka, Łukasz Burda
III miejsce Jakub Kaczmarzyk

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy


Wyniki Szkolnego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Konkurencja „ Miasteczko Ruchu Drogowego”

Klasa IV
I miejsce Małgorzata Gonet
II miejsce Aleksandra Burda
III miejsce Aleksandra Pac

Klasa V
I miejsce Anna Oliwa
II miejsce Amelia Gabzdyl
III miejsce Marcin Moskal

Klasa VI
I miejsce Paweł Wilk
II miejsce Łukasz Burda
III miejsce Jakub Kaczmarzykobrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek„ Uczymy się ratować”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzywaczce zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wykorzystano wykład nauczyciela, filmy instruktażowo-edukacyjne, fantomy oraz inne materiały dydaktyczne. Celem szkolenia była nauka postępowania ratowniczego w pierwszej pomocy oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci w sytuacji zagrożenia życia. Omówiono i przećwiczono praktycznie: pozycję bezpieczną, boczną ,resuscytację krążeniowo-oddechową, tamowanie krwawień, a także zachowanie i powiadamianie o wypadku służb medycznych. Wyjaśniono podstawowe wyposażenie apteczki pomocy doraźnej, a także utrwalono znajomość numerów telefonów alarmowych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia.

M.Miś

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek
„ Pan Stopek”

W ramach realizacji założeń projektu „ Odblaskowa Szkoła” w klasie IV Szkoły Podstawowej opracowano blok tematyczny „ Bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Omówiono następujące zagadnienia: zasady poruszania się po drodze publicznej, zachowanie się pieszych , rowerzystów i pojazdów, wypadki na drodze z udziałem pieszych i rowerzystów, znaki drogowe pionowe i poziome. Podsumowaniem podjętych działań była praca plastyczno-techniczna zatytułowana „ Pan Stop”. Zdjęcia prac zamieszczono poniżej podanej informacji.

M. Miś

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek
Relacja z nagrania piosenek o ruchu drogowym

Promując bezpieczne zachowania uczniów w drodze do i ze Szkoły prowadzono wiele działań o charakterze edukacyjno- wychowawczym i artystycznym. Do akcji włączyły się również uczennice z klasy II oraz III Szkoły Podstawowej, które w ramach kółka muzyczno- ruchowego wraz z prowadzącą , panią mgr M. Wątor przygotowały dwie piosenki : „ Znaki drogowe” i „ O przechodzeniu przez ulicę”. Utwory zostały zaprezentowane na forum klasy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z nagrań.

M. Miś

obrazek obrazek obrazek obrazek

SZKOLNY KONKURS RECTATORSKI
PRZEPROWADZONY W RAMACH PROJEKTU „Odblaskowa Szkoła”
PT.: „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”

17.października 2014 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Jestem bezpieczny na drodze”’ Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej . do konkursu zgłosiło się 10 uczniów z kasy IV i VI. Uczestników oceniało Jury w składzie: mgr Agata Trzebońska Szary – naucz. j. polskiego, mgr Agnieszka Lipczyńska – pedagog szkolny, mgr Joanna Szafraniec – nauczyciel bibliotekarz.


W wyniku przesłuchań wyłoniono laureatów konkursu:
MIEJSCE 1- Paweł Wilk, kl. VI
MIEJSCE 2- Aleksandra Świerczyńska, kl. IV
MIEJSCE 3 - Aleksandra Burda, kl. IV, Julia Szafraniec, kl. VI

Laureaci otrzymali Dyplomy oraz symboliczne upominki.

Organizator Konkursu

mgr Joanna Szafraniec

mgr Agnieszka Lipczyńska Łabędź

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek
„ Lekcja bezpieczeństwa” - gazetki ścienne

Podczas realizacji projektu „ Odblaskowa Szkoła” wychowawcy przeprowadzili w klasach pogadanki dotyczące właściwego zachowania się na drodze i postępowania w sytuacjach zagrożenia. Prelekcje wzbogacono o materiały multimedialne oraz dostępne rekwizyty. Uczniowie w ramach godzin wychowawczych wykonali gazetki ścienne korespondujące z podaną tematyką.
Prace uczniów były przemyślane, pomysłowe i bardzo kolorowe. W związku z powyższym nagrodzono wyróżnieniami wszystkie klasy.

Małgorzata Miś

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek„ Odblaskowy pokaz mody”

W ramach realizacji założeń V edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Profilaktycznego „ Odblaskowa Szkoła” organizujemy niezwykły „ Pokaz mody odblaskowej” z udziałem chętnych uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej.
Celem pokazu jest propagowanie wśród uczniów idei noszenia elementów odblaskowych, zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Uczniowie wraz z organizatorami pokazu przygotują odblaskowe kreacje na różne okazje.
Prosimy rodziców o współpracę i wsparcie w tym zakresie ( odblaskowe tkaniny, artykuły papiernicze itp.)

Organizatorki pokazu:

Małgorzata Miś

Agnieszka Piechota

Małgorzata SusarskaPodsumowanie projektu „ Odblaskowa Szkoła”

W dniu 31 października 2014r. odbył się apel, na którym podsumowano wszystkie podjęte działania w ramach projektu „ Odblaskowa Szkoła”. Laureaci poszczególnych konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz elementy odblaskowe. Mamy nadzieję ,że zdobyta wiedza , doświadczenie oraz wypracowane wzorce zachowań przyczynią się do zmiany złych przyzwyczajeń , a tym samym do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem dzieci. Dbajmy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci! „ Nośmy odblaski- bądźmy bezpieczni!”


Małgorzata Miś

Pedagog szkolny

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazek obrazek obrazek

obrazek obrazekWyniki V edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

Nasza Placówka po raz drugi uczestniczyła w Konkursie „Odblaskowa Szkoła”, bowiem „Świecimy przykładem” już od 2013 r.

W bieżącym roku szkolnym ocenie poddano aż 379 Szkół Podstawowych z całej Polski.

W rankingu ogólnopolskim zajęliśmy 21 miejsce, ex aequo ze Szkołą Podstawową im. A. Mickiewicza w Sułkowicach, a tym samym zaszczytne IV miejsce w powiecie myślenickim.

Nasze akcje m. in. „Kamizelka dla każdego”, „Moda na odblaski", Happening „Jestem widoczny - jestem bezpieczny” dowiodły, że nie tylko edukujemy, ale również dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Podjęte przez nas inicjatywy spotkały się z życzliwym przyjęciem ze strony rodziców oraz uznaniem społeczności lokalnej, za co bardzo dziękujemy. Wsparcie, które otrzymaliśmy motywuje nas do dalszej pracy.

Akcja dobiegła końca, jednak naszym zadaniem będzie dalsze propagowanie tak ważnej idei bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, że wypracowane wzorce zachowań przyczynią się do zmiany złych przyzwyczajeń, a tym samym do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem dzieci.


„Dbajmy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci !"
„Nośmy odblaski - bądźmy bezpieczni !"

Pedagog

mgr Małgorzata Miś

Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:45
Zachód słońca: 20:49

Dzień trwa:
16 Godzin 03 minut
I jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:21
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
bullet.gif Gości online: 1

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Łącznie użytkowników: 42
bullet.gif Najnowszy użytkownik: eduk